منشور اخلاقی فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF

رایگان

توضیحات

منشور اخلاقی ICF از پنج بخش اصلی تشکیل شده است :

1- مقدمه

2- تعاریف کلیدی

3- ارزشهای اصلی و اصول اخلاقی ICF

4- استانداردهای اخلاقی

5- سوگندنامه


1- مقدمه

منشور اخلاقی ICF ارز شهای اصلی فدراسیون بین المللی کوچینگ (ارز شهای اصلی ICF (، و اصول اخلاقی و

استانداردهای اخلاقی رفتار را برای تمامی متخصصان ICF توصیف میکند(به تعاریف مراجعه کنید). رعایت این استانداردهای اخلاقی رفتار، نخستین صلاحیت از صلاحیتهای اصلی کوچینگ است

بدین معنی که (کوچ) “رفتار حرفه‌ای اخلاقی را به نمایش میگذارد: اصول اخلاقی و استانداردهای کوچینگ را درک میکند و به طور پیوسته آنها را به کار میگیرد. ”

منشور اخلاقی ICF از طرق زیر در خدمت حمایت از ICF و حرفه ی کوچینگ به طور کلی است:

  • تعیین استانداردهایی برای رفتار هماهنگ با ارزشهای اصلی و اصول اخلاقی ICF
  • هدایت و راهنمایی برای تفکر، آموزش و تصمیم گیری اخلاقی
  • داوری و حفظ استانداردهای کوچ ICF از طریق فرآیند بررسی منش اخلاقی 2 ( ECR )
  • فراهم آوردن زیربنایی برای آموزش اخلاق ICF در برنامه های تأیید شده توسط ICF

منشور اخلاقی ICF زمانی به کار گرفته می شود که متخصصان ICF در هرگونه تعامل مرتبط با کوچینگ خود را به عنوان کوچ ICF معرفی کنند. این موضوع ارتباطی به این که رابطه ی کوچینگی (به تعاریف مراجعه کنید) شکل گرفته است یا خیر، ندارد. این منشور تعهدات اخلاقی متخصصان ICF را مشخص می کند که در نقشهای مختلف خود به عنوان کوچ، کوچ سوپروایزر، کوچ منتور، مدرس یا حرفه آموز کوچینگ فعالیت میکنند یا در نقشهای مدیریتی یا پرسنل پشتیبانی ICF (به تعاریف مراجعه کنید) ایفای خدمت می کنند .

اگرچه فرآید بررسی منش اخلاق (ERC) و همچنین سوگندنامه، تنها در رابطه با متخصصان ICF قابل اجراست، کارمندان ICF نیز به منش اخلاقی و ارزشهای اصلی و اصول اخلاقی که زیربنای منشور اخلاقی ICF است، متعهد هستند .

چالش کار کردن طبق اصول اخلاقی بدین معناست که اعضا ناگزیر با موقعیتهایی برخورد خواهند کرد که نیازمند پاسخدهی به مسائل پیش بینی نشده، حل معضلات و یافتن راه حل برا ی مشکلات است. قصد و نیت این منشور اخلاقی، کمک به مشمولان آن از طریق هدایت آنها برای در نظر گرفتن طیف متنوعی از عوامل اخلاقی)که ممکن است لازم باشد در نظر گرفته شوند (و کمک به آنها برای شناسایی راههای جایگزین برای نشان دادن رفتار اخلاقی است.)

متخصصان ICF که این منشور اخلاقی را میپذیرند، در تلاشند که رفتاری اخلاقی در پیش گیرند حتی زمانی که این کار مستلزم گرفتن تصمیمهای دشوار یا عمل شجاعانه است .

2- تعاریف کلیدی

مراجع: فرد یا تیمی که کوچ می شوند، کوچی که تحت نظارت یک منتور یا سوپروایزر است، یا کوچ یا دانشجوی کوچینگ که در حال آموزش دیدن است .

کوچینگ: مشارکت با مراجع در یک فرآیند تأمل برانگیز و خلاقانه که برای به حداکثر رساندن توان بالقوه ی شخصی و حرفه ای آنها الهام بخش است.

رابطه ی کوچینگی:

رابطه ای که بین یک متخصص ICF و مراجع/اسپانسر(ها) تحت یک توافق یا قرارداد که مسئولیتها و انتظارات هر دو طرف را تعریف می کند، برقرار شده است.

منشور اخلاقی ICF

محرمانگی: حفاظت از هر اطلاعاتی که در تعامل کوچینگ به دست آمده، مگر آن که رضایت فرد برای پخش آن به دست آمده باشد .

تضاد منافع:موقعیتی که در آن یک متخصص ICFبا منافع مختلفی درگیر است که در آن رسیدگی به یکی ممکن است بر علیه دیگر یا در تعارض با آن باشد. این درگیری می تواند مالی، شخصی و غیره باشد .

برابری:وقعیتی که در آن همه افراد صرف نظر از نژاد، قومیت، ملیت، رنگ پوست، جنسیت، جهت گیری جنسی، هویت جنسی، سن، مذهب، وضعیت مهاجرت، ناتوانی جسمی یا ذهنی یا دیگر حوزه های تفاوتهای انسانی، پذیرش و دسترسی به منابع و فرصتهای برابر را تجربه می کنند.

متخصص ICF

افرادی که خود را به عنوان عضوی از ICF یا دارای مدرک نشاندهنده ی اعتبار آنها از دید ICF

در نقشهایی از جمله کوچ، کوچ سوپروایزر، کوچ منتور، مدرس یا حرفه آموز کوچینگ معرفی می کنند .

کارمندان ICF

کارکنان پشتیبانی ICF که توسط شرکت مدیریت کننده استخدام شده اند و به نمایندگی از ICF خدمات مدیریتی حرفه ای و اجرایی ارائه می دهند .

کوچ داخلی:فردی که در درون یک سازمان استخدام شده و کارمندان پاره وقت یا تمام وقت آن سازمان را کوچ میکند .

اسپانسر یا حامی مالی: نهادی که (از جمله نمایندگان آن) که بهای خدمات کوچینگ ارائه شده را می پردازند ویا هماهنگی یا تعریف خدمات کوچینگی که باید ارائه شود را برعهده دارند .

کارکنان پشتیبانی : کسانی که برای متخصصان ICF به منظور پشتیبانی از مراجعان شان کار می کنند .

برابری سیستمی : برابری جنسیتی، برابری نژادی و دیگر اشکال برابر که در اخلاق، ارزشهای اصلی، سیاستها ساختارها و فرهنگهای جوامع، سازمانها، ملتها و جامعه نهادینه شده اند.

3- ارزشهای اصلی و اصول اخلاقی ICF

منشور اخلاقی ICF براساس ارزشهای اصلی ICF و اقداماتی که از آن سرچشمه می گیرد بنا شده است. همه‌ی ارزشها به یک اندازه مهم هستند و از یکدیگر حمایت می کنند . این ارزشها آرمانی هستند و باید به عنوان روشی برای درک و تفسیر استانداردها به کار گرفته شوند. از همه‌ی متخصصان ICF انتظار میرود تا در تمام تعاملات خود با دیگران نماینده‌ی این ارزشها باشند و آنها را ترویج کنند .

4- استانداردهای اخلاقی

استانداردهای اخلاقی زیر در رابطه با فعالیتهای تخصصی متخصصان ICF به کار گرفته می شود :

بخش اول – مسئولیت پذیری در قبال مراجعانمن به عنوان یک متخصص ICF :

1- پیش از جلسه یا در طول جلسه‌ی ابتدایی، ماهیت و ارزش بالقوه‌ی کوچینگ، ماهیت و محرمانه بودن اطلاعات و محدودیت‌های آن، قرار و مدارهای مالی و بقیه‌ی شرایط توافقنامه‌ی کوچینگ را برای مراجع(های) کوچینگ خود و اسپانسر(ها) توضیح می‌دهم و مطمئن می‌شوم که آ نها را درک کنند .

2- پیش از شروع ارائه‌ی خدمات قرارداد یا توافق نامه‌ای در رابطه با نقشها، مسئولیت‌ها و حقوق کلیه‌ی طرفهای

درگیر با مراجع(ها) و اسپانسر(ها) تنظیم می‌کنم.

3- همانطور که روی آن توافق شده، سختگیرانه‌ترین سطوح رازداری را درباره‌ی همه‌ی طرفهای درگیر رعایت

می‌کنم. من از تمام قوانین قابل اجرا درباره‌ی داده‌ها و اطلاعات شخصی اطلاع دارم و قبول می‌کنم که از آنها

پیروی کنم .

4- درباره‌ی چگونگی تبادل اطلاعات بین همه‌ی طرفهای درگیر در تعاملات کوچینگ درک روشنی دارم .

5- هم با مراجع و هم با اسپانسرها یا ذی‌نفعان دیگر درباره‌ی شرایطی که طبق آن اطلاعات دیگر محرمانه نخواهند بود (یعنی، فعالیت غیرقانونی، اگر توسط قانون، مطابق دستور یا احضاریه‌ی معتبر دادگاه خواسته شود؛ خطر آسیب قریب الوقوع به خود یا دیگران؛ …(به تفاهم مشخص و روشنی می‌رسم. جایی که من به لحاظ منطقی بر این باورم که یکی از شرایط بالا وجود دارد، ممکن است که لازم باشد مراجع ذی‌صلاح را در جریان بگذارم.

6- هنگام کار به عنوان یک کوچ داخلی، تضاد منافع موجود یا بالقوه بین مراجعان کوچینگم و اسپانسر(ها) را از طریق توافقنامه(های) و گفتگوی مستمر حل وفصل می‌کنم. این شامل پرداختن به نقشهای سازمانی، مسئولیتها، روابط، سوابق، محرمانگی و سایر الزامات گزارش دهی است .

7- هرگونه سوابق را، از جمله فایلهای الکترونیک و مکاتبات، که در طول تعاملات حرفه‌ای من تولید شده است، به گونه‌ای نگهداری، حفظ و معدوم می‌کنم که در جهت ارتقای محرمانگی، امنیت و حفظ حریم شخصی افراد باشد و با هرگونه قانون یا توافقنامهای مطابقت داشته باشد. علاوه براین، من به دنبال استفاده صحیح از فن‌آوریها و تکنولوژیهای در حال رشد و نوظهور (خدمات کوچینگ با استفاده از فن‌آوری) هستم و می‌دانم که استانداردهای اخلاقی چگونه در رابطه با آنها به کار گرفته می شود .

8- نسبت به شاخص‌های نشاندهنده‌ی تغییر در ارزش دریافت شده از رابطه‌ی کوچینگ هوشیار هستم. اگر اینطور باشد، در رابطه تغییری ایجاد می کند یا مراجع(ها)/اسپانسر(ها) را تشویق می‌کنم تا کوچ دیگری بگیرند، از متخصص دیگری استفاده کنند .

9- به حقوق همه‌ی ذی‌نفعان برای اتمام رابطه‌ی کوچینگ طبق مفاد توافق‌نامه در طول فرآیند کوچینگ در هر زمانی و به هر دلیلی، احترام می‌گذارم.

10- نسبت به پیامدهای داشتن چندین قرارداد و رابطه با یک مراجع و اسپانسر در آن واحد حساس هستم تا از به وجود آمدن تضاد منافع پیش‌گیری کنم.

11- نسبت به هرگونه تفاوت در قدرت یا مقام بین من و مراجع که ممکن است توسط مسائل فرهنگی، ارتباطی، روان شناختی یا بافتاری به وجود آمده باشد، حساس هستم و آن را مدیریت می‌کنم.

12- هرگونه دریافت احتمالی مالی یا سایر مزایا از جانب اشخاص سوم بابت ارجاع مراجعم به شخص سوم را با او در میان می‌گذارم .

13- در هر رابط های بدون توجه به میزان یا شکل دستمزد، اطمینان حاصل می‌کنم که کیفیت کوچینگ را به طور مستمر حفظ کرده باشم

بخش دوم-مسئولیت در قبال عملکرد و کسب وکار کوچینگمن به عنوان یک متخصص ICF:

14- در تمام تعاملاتم به منشور اخلاقی ICF پایبندم. وقتی با موردی از نقض منشور اخلاقی توسط خودم آگاه شوم یا رفتاری غیراخلاقی را در متخصص ICF دیگری شناسایی کنم، محترمانه موضوع را افراد درگیر در مسئله در میان می‌گذارم .

15- از همه‌ی پرسنل پشتیبانم می‌خواهم که به منشور اخلاقی ICF پایبند باشند .

16- به ادامه دادن مسیر تعالی از طریق رشد و تحول شخصی، حرفه‌ای و اخلاقی متعهد هستم .

17- محدودیتها و شرایطی را که ممکن است باعث اختلال، تعارض یا تداخل در عملکرد کوچینگم یا روابط حرفه‌ای کوچینگم بشوند، می‌شناسم. برای تعیین این که آیا لازم است کاری انجام بدهم، حمایت حرفه‌ای خواهم گرفت و اگر لازم باشد، فوراً به دنبال راهنمایی تخصصی مرتبط خواهم رفت. این کار ممکن است شامل تعلیق یا خاتمه‌ی روابط کوچینگ من باشد .

18- از طریق کار مشترک با ذی‌نفعان، دریافت کمک حرفه‌ای یا تعلیق موقت یا خاتمه‌ی رابطه‌ی حرفه‌ای، هرگونه تضاد منافع موجود یا بالقوه را حل وفصل می‌کنم.

19- حریم شخصی اعضای ICF را حفظ خواهم کرد و از اطلاعات تماس اعضای ICF )ایمیل، شماره تلفن و غیره( تنها با اجازه‌ی ICF یا عضو ICF استفاده می‌کنم.

بخش سوم-مسئولیت در قبال عملکرد حرفه‌ای، من به عنوان یک متخصص ICF :

20- تمام صلاحیت‌های خودم، سطح شایستگی‌ام، تخصص، تجربه، آموزش، گواهی‌نامه‌ها و سطوح تأیید صلاحیت‌هایICF را با دقت شناسایی می‌کنم.

درباره‌ی آنچه که یک متخصص ICF ارائه می کند، آنچه توسط ICF ارائه می شود، تخصص کوچینگ و ارزش

بالقوه کوچینگ، بیانیه‌های کلامی و نوشتاری درست و دقیقی ارائه می‌کنم.

22- با کسانی که بایستی از مسئولیت‌های اخلاقی تعیین شده توسط این منشور باخبر باشند، ارتباط برقرار کرده و آنها را آگاه می‌کنم.

23- مسئولیت آگاهی از مرزهای مناسب و حساس فرهنگی حاکم بر تعاملات فیزیکی و غیره و تعیین شفاف آنها را برعهده می گیرم .

24- وارد هیچ‌گونه رابطه‌ی جنسی یا رمانتیک با مراجع(ها) یا اسپانسر(ها) نمی‌شوم. همیشه نسبت به سطح مناسب صمیمیت برای رابطه آگاه خواهم بود. برای رسیدگی به این مسئله یا پایان بخشیدن به این رابطه اقدامات لازم را به عمل خواهم آورد.

بخش چهارم-مسئولیت در قبال جامعه،من به عنوان یک متخصص ICF:

25- با رعایت انصاف و برابری در همه‌ی فعالیتها و عملیات، در عین احترام به قوانین محلی و عرفهای فرهنگی، از تبعیض پرهیز می‌کنم. این موارد پرهیز از تبعیض براساس سن، نژاد، جنسیت، قومیت، جه تگیری جنسی، مذهب، ملیت، ناتوانی یا وضعیت نظام وظیفه را شامل می شود اگرچه محدود به اینها نیست .

26- مالکیت معنوی و آثار دیگران را به رسمیت می‌شناسم و محترم می شمارم و تنها نسبت به مطالب خودم ادعای مالکیت می‌کنم. من درک می‌کنم که نقض این استاندارد ممکن است من را از سوی یک شخص ثالث تحت پیگرد قانونی قرار دهد .

27- به هنگام اجرا و گزارش پژوهشها درستکار هستم و چهارچوب استانداردهای شناخته شده ی علمی، رهنمودهای موضوعی قابل اجرا و مرزهای شایستگیهای خودم عمل می‌کنم.

از تأثیر خودم و مراجعانم بر جامعه آگاهم. من به فلسفه‌ی «پرهیز از کار بد» در برابر « انجام دادن کار درست» پای‌بندم.

سوگندنامه‌ی اخلاق متخصص ICF :

به عنوان یک متخصص ICF ، مطابق با استانداردهای منشور اخلاقی ICF ، وظایف اخلاقی و قانونی خودم را نسبت به مراجعانم، اسپانسرها، همکاران و جامعه به طور کلی، به رسمیت میشناسم و با عمل به آ نها موافقم.

اگر از هر یک از بخشهای منشور اخلاقی ICF تخطی کنم، میپذیرم که ICF میتواند به صلاحدید خود من را بابت این موضوع مقصر بداند. همچنین میپذیرم که مسئولیت من در برابر ICF به خاطر هرگونه تخطی ممکن است شامل مجازاتهایی مانند آموزشهای اجباری بیشتر، از دست دادن عضویتم در ICF ویا اعتبارنامه هایم در ICF باشد .

قوانین ثبت دیدگاه

  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • جهت ثبت بازخورد ابتدا محصول را خریداری نمایید.

اولین نفری باشید که در مورد “منشور اخلاقی فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF” نظر میدهد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *